Política de privacitat

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i normativa complementaria. IMMOBILIARIA FALCÓ (JOAQUIM FALCO CASTELLÓ) l'informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a info@immobiliariafalco.com

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Joaquim FALCÓ CASTELLÓ (IMMOBILIÀRIA FALCÓ)

NIF 40.460.192H

Pl. Major, 1

17490 LLANÇÀ

Telèfon 972.38.00.91

Adreça de correu postal info@immobiliariafalco.com

Quin tipus de dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són :

Dades de contacte : nom i adreça de correu electrònic. En aquells casos en els que vostè sigui ja client nostre, tractarem únicament les dades necessàries per a la correcte execució del contracte, com per exemple dades de domiciliació bancària i adreça postal. Adreça IP fruit de la navegació per la nostra web .

Les dades son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Com hem obtingut Les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

1.Per atendre les seves consultes.

2.Tractem les seves dades per prestar i facturar els nostres serveis

3.Per enviar-li informació sobre els nostres serveis, sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.

Quines són les bases legitimadores de tractament?

1.El consentiment de l’ interessat/da.

2.L’ execució d’ un contracte o de mesures pre-contractuals.

A qui cedim les seves dades ? Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins drets l'assisteixen ? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals (dret d’accés) però aquest no és l’ únic dret que l’assisteix , ja que també té dret a sol·licitar la rectificació de les dades , sol·licitar-ne la supressió i la limitació del seu tractament, oposar-e al seu tractament i sol·licitar-ne la seva portabilitat. Li recordem que si vostè considera que no hem atès de manera correcta els seus drets pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de control competent.

Com ha d'exercir els seus drets? Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d'exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l’adreça de correu info@immobiliariafalco.com. La seva sol·licitud tindrà prioritat de tractament.

Utilitzem cookies? Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

IMMOBILIARIA FALCÓ tractarà les seves dades de manera absolutament confidencial, i amb el degut respecte al deure de secret de conformitat amb el que preveu la normativa sobre Protecció de Dades Personals, en especial l’article 32 del Reglament (UE). S’ han adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que esta exposades. En particular, s’ han adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes en la normativa sobre Protecció de Dades de caràcter Personal relatives a:

-Funcions i obligacions del personal.

-Registre d’esdeveniments.

-Gestió de suports i documents.

-Control d’ accés, identificació i autenticació.

-Copia de seguretat i recuperació.

Nogensmenys, en altres casos IMMOBIIARIA FALCÓ adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’ usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat? Si , IMMOBILIARIA FALCÓ es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització ©2019 JOAQUIM FALCÓ CASTELLÓ . Tots els drets reservats.